مجوزها

قرارداد همکاری مابین داروخانه دکتر امیرآبادی و وبسایت تمرینو

مجوز از سازمان غذا و دارو

 

پروانه تاسیس داروخانه

پروانه مسئول فنی داروخانه